Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ

  Εάν ένας μαθητής εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη

COVID-19 εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το

σχολείο με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων.

 Εάν ένας μαθητής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 όταν είναι

στο σχολείο, γίνονται τα παρακάτω:

o Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού.

o Απομόνωση του παιδιού σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με

επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής

χειρουργικής μάσκας.

o Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής από το παιδί και

το/τα άτομο/α που το φροντίζουν.

o Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το προσωπικό (μάσκα,

γάντια, και –σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών ή

αναπνευστικών εκκρίσεων– ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με

γυαλιά ή ασπίδα προσώπου).

o Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε

επιφάνειες μετά την αναχώρηση του παιδιού με χρήση εξοπλισμού ατομικής

προστασίας.

 Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και εφόσον,

σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, το παιδί χαρακτηριστεί ως ύποπτο

για λοίμωξη COVID-19 χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση (βλ. Παράρτημα), θα

πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ.

 Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον

(εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε

νοσοκομείο), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη

λειτουργία του